ALGEMENE VOORWAARDEN
NINKE VAN DER LECK

Algemeen. Definities

Ninke van der Leck: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ninke van der Leck B.V., gevestigd te Deventer, KVK nummer 71277935, www.ninkevanderleck.nl.

Opdrachtgever: de partij die een product of dienst afneemt of voornemens is af te nemen van Ninke van der Leck, handelend in de uitoefening van zijn of haar bedrijf niet zijnde een consument. Ninke van der Leck gaat geen overeenkomsten aan met consumenten of daarmee gelijk te stellen partijen, maar uitsluitend met ondernemers, al dan niet met rechtspersoonlijkheid.

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tot levering van diensten en/of producten door Ninke van der Leck.

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk geschieden en gelden dan slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben. De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij nadrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze schriftelijk door Ninke van der Leck zijn aanvaard.

1.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Ninke van der Leck en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

1.4 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is of indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen, dan dient gehandeld te worden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

1.5 Indien Ninke van der Leck niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Ninke van der Leck in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Aanbiedingen/offertes

2.1 Alle aanbiedingen/offertes zijn 30 dagen geldig, tenzij anders vermeld op de offerte. Alle aanbiedingen zijn gebaseerd op de door Ninke van der Leck bij de voorbereidende gesprekken verstrekte gegevens, welke door Ninke van der Leck als juist worden aangemerkt.

2.2 Ninke van der Leck kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.3 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Ninke van der Leck daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Ninke van der Leck anders aangeeft.

2.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Ninke van der Leck niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

2.5 Indien Opdrachtgever, al dan niet na ontvangst van een offerte, een optie op een datum/data neemt, blijft deze optie gedurende maximaal één maand van kracht, waarna deze komt te vervallen. Wenst Opdrachtgever de optie om te zetten in een definitieve overeenkomst, dan dient hij dat binnen één maand nadat hij de optie heeft genomen per e-mail aan Ninke van der Leck te laten weten.

Artikel 3. Prijzen

3.1 Alle door Ninke van der Leck vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3.2 Ninke van der Leck is te allen tijde gerechtigd tot verhoging van het honorarium of de prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

Artikel 4. Inschakeling van derden

4.1 Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.2 Indien Ninke van der Leck derden wenst te betrekken bij de uitvoering van de opdracht, zal zij daartoe in beginsel slechts overgaan na instemming van Opdrachtgever.

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht

5.1 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Ninke van der Leck derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Ninke van der Leck dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

5.2 Ninke van der Leck zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

5.3 De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

5.4 Indien door Ninke van der Leck of door Ninke van der Leck ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de in redelijkheid gewenste faciliteiten. In dit kader door Opdrachtgever te maken kosten, intern en/of door inschakeling van derden, komen voor zijn rekening.

5.5 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Ninke van der Leck aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Ninke van der Leck worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Ninke van der Leck zijn verstrekt, heeft Ninke van der Leck het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever de gegevens aan Ninke van der Leck ter beschikking heeft gesteld. Ninke van der Leck is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Ninke van der Leck is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

5.6 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Ninke van der Leck zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

5.7 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Ninke van der Leck gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door Opdrachtgever en deze akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Ninke van der Leck op en is voor Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

5.8 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Ninke van der Leck een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

5.9 Indien Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Ninke van der Leck gehouden is, dan is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Ninke van der Leck daardoor direct of indirect ontstaan.

Artikel 6. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

6.1 Ninke van der Leck is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Ninke van der Leck ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van Ninke van der Leck kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

6.2 Voorts is Ninke van der Leck bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Ninke van der Leck kan worden gevergd.

6.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Ninke van der Leck op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Ninke van der Leck de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

6.4 Indien Ninke van der Leck tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en/of kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

6.5 Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Ninke van der Leck gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en/of indirect ontstaan.

6.6 Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Ninke van der Leck gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

6.7 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Ninke van der Leck, zal Ninke van der Leck in overleg met Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Ninke van der Leck extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Ninke van der Leck anders aangeeft.

6.8 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Ninke van der Leck vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Ninke van der Leck op Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

6.9 Indien Opdrachtgever een geplaatste opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht, behoudens voor zover in artikel 10 van deze voorwaarden anders is bepaald.

6.10 Indien Ninke van der Leck niet kan nakomen vanwege omstandigheden die haar bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft zij het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt.

6.11 Ninke van der Leck heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten indien zij, ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten haar invloedsfeer lagen, tijdelijk verhinderd is om haar verplichtingen na te komen.

6.12 Is Ninke van der Leck toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst, dan leidt dat niet tot restitutie van de overeengekomen prijs en/of vergoeding van schade, maar zal Ninke van der Leck zich naar redelijkheid inspannen om alsnog deugdelijk na te komen. Ninke van der Leck zal daarvoor geen kosten in rekening brengen.

Artikel 7. Overmacht

7.1 Ninke van der Leck is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

7.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Ninke van der Leck geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Ninke van der Leck niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Ninke van der Leck of van derden, ziekte van de medewerker van Ninke van der Leck, die belast is met de uitvoering van de opdracht, en onvoldoende aanmeldingen voor dienstverlening op basis van “open inschrijving” daaronder begrepen. Ninke van der Leck heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Ninke van der Leck haar verbintenis had moeten nakomen.

7.3 Ninke van der Leck kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

7.4 Voorzoveel Ninke van der Leck ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Ninke van der Leck gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

7.5 In geval van overmacht zal Ninke van der Leck zich naar redelijkheid inspannen om Opdrachtgever desgewenst te voorzien van een alternatieve oplossing.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1 Indien Ninke van der Leck aansprakelijk mocht zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

8.2 Ninke van der Leck is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Ninke van der Leck is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

8.3 Indien Ninke van der Leck aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Ninke van der Leck beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

8.4 De aansprakelijkheid van Ninke van der Leck is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar (beroeps) aansprakelijkheidsverzekeraar, vermeerderd met het voor Ninke van der Leck geldende eigen risico, in voorkomend geval.

8.5 Ninke van der Leck is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor enige andere schade, hoe ook genaamd, gevolg-, letsel- en bedrijfsschade daaronder begrepen.

8.6 Ninke van der Leck sluit in het bijzonder iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade, die voortvloeit uit of verband houdt met enig onrechtmatig handelen of nalaten of een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis door een ondergeschikte of zelfstandige hulppersoon, die door Ninke van der Leck bij de uitvoering van de door Opdrachtgever opgedragen werkzaamheden wordt ingeschakeld, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.

8.7 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Ninke van der Leck of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 9. Vrijwaring

9.1 Ninke van der Leck zal jegens derden nimmer verder aansprakelijk zijn voor schade welke ontstaat bij de uitvoering van de overeenkomst waarop onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, dan welke Ninke van der Leck jegens Opdrachtgever is.

9.2 Opdrachtgever vrijwaart Ninke van der Leck tegen iedere verdere aansprakelijkheid en zal in haar overeenkomsten met derden waar mogelijk een dienovereenkomstige vrijwaring ten behoeve van Ninke van der Leck bedingen.

9.3 Opdrachtgever vrijwaart Ninke van der Leck volledig ter zake van aanspraken op schadevergoeding van derden, gegrond op schending van intellectuele eigendomsrechten, door gebruik van ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur, offertes en dergelijke, dan wel veroorzaakt door toepassing van werkwijzen, welke aan Ninke van der Leck door of vanwege Opdrachtgever ter uitvoering van de overeenkomst zijn verstrekt of voorgeschreven.

9.4 Indien Ninke van der Leck door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden Ninke van der Leck zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Ninke van der Leck, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Ninke van der Leck en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 10. Annulering

10.1 De volgende annuleringsbepalingen zijn van kracht, tenzij in een overeenkomst tussen Opdrachtgever en Ninke van der Leck anders is overeengekomen.
10.1.1 In gevallen waarin sprake is van koop op afstand kan geen gebruik worden gemaakt van het wettelijk herroepingsrecht, aangezien dat uitsluitend voor consumenten geldt. Ninke van der Leck sluit geen overeenkomsten met consumenten of daaraan gelijk te stellen partijen.

Annulering Incompany Opdracht

10.2.1 Opdrachtgever is bij annulering van een incompany trainingsopdracht de volgende kosten verschuldigd:

Bij annulering van een training
a. binnen 1 week voor aanvang 1e trainingsdag, 100% van het offertebedrag.
b. binnen 2 weken voor aanvang trainingsdag, 75% van het offertebedrag.
c. binnen 3 weken voor aanvang trainingsdag, 25% van het offertebedrag
d. eerder dan 4 weken voor aanvang trainingsdag, geen kosten.

10.2.2 Annulering van een opdracht dient schriftelijk of per email te geschieden. Annulering is een feit als Ninke van der Leck ontvangst van annulering bevestigd heeft. Als moment van annuleren geldt datum poststempel bij annulering per post of de datum en het tijdstip van ontvangen van de annuleringsemail.

Annulering Open inschrijving

10.3.1. Onder ‘open inschrijving’ wordt elke vorm van begeleiding of
ondersteuning door Ninke van der Leck bedoeld waarbij individuele
Opdrachtgevers/Deelnemers zich kunnen inschrijven voor o.a. training,
informatiebijeenkomsten, webinars of teleseminars.

10.3.2. Ninke van der Leck behoudt zich het recht voor om bij onvoorziene
omstandigheden of onvoldoende belangstelling voor een ‘open inschrijving’
deze te annuleren, doch zal voorstellen doen ten aanzien van eventuele
alternatieve data of mogelijkheden. Bij annulering door Ninke van der Leck,
indien geen gebruik gemaakt wordt van alternatieve mogelijkheden, heeft
Opdrachtgever recht op restitutie van het betaalde bedrag.

10.3.3 Ninke van der Leck heeft het recht om – met duidelijke opgave van redenen – deelname van een Opdrachtgever te weigeren, in welke gevallen Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door hem/haar betaalde bedrag.

10.3.4 Annulering door Opdrachtgever in geval van een open inschrijving kan tot 2 weken voor aanvang van de dienst kosteloos geschieden, tenzij op de website anders staat vermeld. Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de eerste trainings- of begeleidingsdag is Opdrachtgever de gehele overeengekomen prijs verschuldigd.

10.3.5 In alle gevallen mag, na overleg vooraf met Ninke van der Leck, een vervanger met dezelfde opleidingsvraag worden gestuurd.

10.3.6 Annulering dient uitsluitend per – door Ninke van der Leck bevestigde email – te geschieden. Als moment van annuleren geldt de datum en tijdstip van ontvangen van deze email door Ninke van der Leck.

10.3.7 Wanneer Opdrachtgever of diens vervanger op de eerste dag van de training niet verschijnt wordt dit aangemerkt als annulering. Het is dan niet meer mogelijk de rest van het programma te volgen en tevens niet meer mogelijk om een vervanger te sturen.

Annulering één-op-één begeleiding op afspraak, zoals adviesgesprekken of individuele sessies.

10.4.1 In geval van een bestaande afspraak voor begeleidings- of adviesgesprekken of andere één op één begeleiding, heeft Opdrachtgever het recht tot uiterlijk 36 uur voor aanvang kosteloos een nieuwe afspraak te maken of te annuleren. Indien de afspraak binnen 36 uur voor aanvang wordt verplaatst of geannuleerd, is Opdrachtgever de gehele overeengekomen prijs voor de geannuleerde of verplaatste sessie verschuldigd.

Annulering langlopende opdrachten

10.5.1 Indien de overeenkomst een langlopend traject van meerdere vooraf overgekomen sessies betreft, geldt voor wat betreft annulering door Opdrachtgever vóór aanvang van het traject de hiervoor in art. 10.3.4 en 10.3.6 opgenomen annuleringsregeling voor “Open Inschrijvingen”. Tussentijdse annulering is in beginsel niet mogelijk. De overeengekomen prijs blijft verschuldigd, tenzij er naar het oordeel van Ninke van der Leck aanleiding is om anderszins over een te komen.

Annulering koop online programma’s en digitale producten

10.6.1 Opdrachtgever is geen consument en evenmin daarmee gelijk te stellen en heeft derhalve geen wettelijk herroepingsrecht.
10.6.2 Per product of dienst kan Ninke van der Leck een garantie/annuleringsregeling aanbieden op haar website en daaraan voorwaarden verbinden. De regeling geldt uitsluitend indien deze ten tijde van de koop werd aangeboden op de website en indien Opdrachtgever zich aan de gestelde voorwaarden houdt.

Artikel 11. Betaling

11.1 Opdrachtgever dient de facturen van Ninke van der Leck binnen 15 dagen na factuurdatum te voldoen tenzij anders is overeengekomen. Ninke van der Leck is gerechtigd om periodiek te factureren.

11.2 Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 2% per maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

11.3 Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Ninke van der Leck verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

11.4 Is Opdrachtgever in verzuim, dan behoudt Ninke van der Leck zich het recht voor om de werkzaamheden op te schorten of de opdracht te annuleren.

11.5 Indien Opdrachtgever met betaling dan wel met de nakoming van enige andere verplichting uit een overeenkomst in verzuim is, is Ninke van der Leck gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst, zulks onverminderd het recht van Ninke van der Leck om schadevergoeding te vorderen.

11.6 Na aanmaning en niet tijdige betaling binnen de aanmaningstermijn is Opdrachtgever zonder nadere aanmaning 15% van de hoofdsom aan incassokosten verschuldigd indien en zodra hij in verzuim is, met een minimum van € 150,–.

11.7 De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. Opdrachtgever is over alle verschuldigde kosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 12. Intellectuele eigendom

12.1 Het is Opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van Ninke van der Leck verboden om de door Ninke van der Leck verstrekte ontwerpen, documentatie, informatie, stappenplannen, programmatuur, offertes e.d. (hierna: stukken) aan derden te vervreemden, te tonen of op een andere wijze in gebruik te geven. Het is Opdrachtgever wel toegestaan deze stukken te vermenigvuldigen voor eigen gebruik voor zover de opdracht dat redelijkerwijs met zich meebrengt.

12.2 Tenzij anders is overeengekomen, blijven auteursrechten evenals alle overige rechten van intellectuele eigendom op deze stukken bij Ninke van der Leck.

Artikel 13: Geheimhouding en Privacy

13.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

13.2 De persoonlijke gegevens die Ninke van der Leck via de site bereiken, worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel. Ninke van der Leck houdt zich daarbij aan de van toepassing zijnde privacywetgeving, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Ninke van der Leck verwijst naar de privacyverklaring op haar website.

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het uitvoeren van opdrachten is het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

14.2 Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding, een offerte en/of een overeenkomst met Ninke van der Leck zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Ninke van der Leck, behoudens voor zover de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Ninke van der Leck het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

14.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

27 maart 2020

*****